Loading...
Skip To Main Content

Header Holder

Canvas Menus

District Canvas Menu

finder

school & Program

Site Info Canvas

spps

Get in Touch with

contact us

1599 Englewood Avenue
St. Paul
MN
55104

Telephone

Get In Touch Navigation

Search Canvas

Horizontal Nav

Breadcrumb

Hmong

Hamline Elementary
Kev Kawm Ntawv Theem Siab Tau Pib Hauv Theem Pib Tuaj!

  • Hamline University kev koom tes ua ke muab ntau yam uas tau ua hauvtsev kawm ntawv thiab kev sib koom ua ke nrog cov menyuam kawm ntawvtheem siab thiab cov tub ua dej num. Txhua qib ntawm tsev kawm ntawvmus ua ib khub nrog ib ceg ntawm tuam tsev kawm ntawv HamlineUniversity kom muaj kev rau cov menyuam kawm ntawv theem pib tau muskawm tau yam ntawm tsev kawm ntawv theem siab. Ntxiv thiab, cov menyuamtau txais ib qho zoo los ntawm kev pab hauv lub Hand-In-Hand yog kevsib cog phooj zoo rau ntawm Hamline Elementary cov menyuam kawm ntawv thiabHamline cov menyuam kawm ntawv, America Reads yog kev pab qhia nyeemthiab America Counts yog pab qhia ua leb, kev kawm mus ua xib fwb,thiab muaj tib neeg tuaj tham txog kev kawm ntawv rau theem siab. Covmenyuam kawm ntawv theem pib muaj cai mus siv ntau yam kev ua si ntawmtsev kawm ntawv theem siab yog lub chaw khaws ntaub ntawv, chaw ua yeebyam tes taw, chaw ua luam dej, chaw ntsia ua yeeb yam.
  • Hamline Elementary muaj qhia ntawv rau qib pib ib hnub nkaus
  • Tsev kawm ntawv muaj eMac yog tshuab ntau ntawv rau 35 tus menyuam sivrau hauv chaw kawm txog tshuab ntau ntawv, thiab ib cov iBook yog covtshuab ntau ntawv nqa los siv hauv chav kawm ntawv, thiab Internet raucov tshuab ntau ntawv rau txhua lub chav kawv ntawv.
  • ALC yog kev pab qhia ntawv rau yav tsaus ntuj.
  • SEM yog kev pab rau cov menyuam kawm ntawv keej tshaj, thiab muaj ntau yam txog kev sib tw kawm ntawv.
  • Readers Workshop yog kev qhia menyuam muab ntawv los nyeem txhuahnub. Cov xib fwb thiab Hamline cov menyuam kawm ntawv los pab nyeemntawv nrog txhua tus menyuam.
  • Volunteer Program yog ib lub sij hawm muab rau cov neeg nyob ntawm zejzog mus pab qhia ntawv rau ib tus menyuam thiab ib pawg menyuam hauvlub chav kawm ntawv. Hu rau Cheng Vu ntawm tus xov tooj 651-293-8715x1021 los xa lus rau qhov chaw nyob yog cheng.vu@spps.org yog koj xavtuaj pab qhia ntawv nyob rau ntawm peb lub tsev kawm ntawv.


Hamline Elementary

Hamline Elementary, qhov chaw nyob yog nyob rau ntawm txoj kev Snelling Avenue nyob hla txoj kev loj tim Hamline University, tau tsim kev cogphooj ywg zoo nrog tsev kawm ntawv theem siab. Peb cov tub ua dej numntseeg tau hais tias kev kawm ntawv theem siab yog pib hauv theem pibtuaj. Cov menyuam kawm ntawv theem pib thiab cov tub txawj tub ntse rauntawm ob lub tsev kawm ntawv tau ua dej num ua ke, mus tsim kev cogphooj ywg thiab mus koom ua ke rau cov hnub ua kev zoo siab. Peb lubtsev kawm ntawv txaus siab rau nws tus kheej tau muaj ntau yam phauntawv nyeem thiab feem ntau ntawm cov phau ntawv yog los pab raumenyuam txoj kev nyeem ntawv. Peb txaus siab rau cov hom phia tau pabqhia ntawv kom to taub txog cov tswv yim los pab rau kev qhia ntawv rautxhua yam. Ntau yam kev lig kev cai yog ib ceg ntawm kev ua neej rautxhua hnub nyob rau ntawm tsev kawm ntawv thiab tau ua kev zoo siab rautxhua hnub rau ntau txoj kev sib haum xeeb yog qhov ua ntej tshaj.